Scuro?

Koushoku Kurohada Kunoichi Ni (Fatal Fury)